Õàðüêîâñêèé ãîðîäñêîé ãîëîâà Ìèõàèë Äîáêèí, ñïðàâà, è ñåêðåòàðü õàðüêîâñêîãî Ãîðîäñêîãî ñîâåòà Ãåííàäèé Êåðíåñ âî âðåìÿ çàñåäàíèÿ ñóäà ïî èñêó ïðåäñòàâèòåëåé Ãîðîäñêîãî ñîâåòà ïðîòèâ ÑÁÓ ïî ôàêòó íåçàêîííîãî, ïî èõ ìíåíèþ, âîçáóæäåíèÿ óãîëîâíîãî äåëà î ðàñòðàòå áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, â Õàðüêîâå â ïÿòíèöó, 28 ìàðòà 2008 ã. Ïî ñëîâàì Äîáêèíà, íàäáàâêà ðàáîòíèêàì ìýðèè, èç-çà êîòîðîé ÑÁÓ âîçáóäèëà óãîëîâíîå äåëî, áûëà íàçíà÷åíà åùå â íà÷àëå 1990-õ, â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì íà òî âðåìÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì. Ïîýòîìó, ñ÷èòàþò ãîðîäñêèå âëàñòè, ïîâîäà äëÿ ðàññëåäîâàíèÿ íåò. Ôîòî Ìñòèñëàâà ×åðíîâà / ÓÍÈÀÍ
Геннадій Кернес та Михайло Добкін

Народний депутат від «Опозиційного блоку» Михайло Добкін задекларував квартири, будинки, винний льох та дев’ять коштовних годинників. У своїй декларації про доходи нардеп зазначив 12 мільйонів гривень, 470 тисяч доларів, 30 тисяч євро готівкою. Його дружина – 500 тисяч доларів і 550 тисяч євро.

Добкін задекларував земельну ділянку на майже 17 тисяч «квадратів», два будинки та квартиру в Харкові та винний льох. Також у його власності є квартира у Харкові (44,4 м.кв).

Алла Добкіна також не пасе задніх – має дві квартири у Києві, земельну ділянку, два житлових будинки й також винний льох.

Крім того, Добкіни вказали у документі рухоме майно: 9 коштовних наручних годинників, зокрема, Rolex, Patek Philippe і Jaeger LeCoultre, 8 антикварних виробів (статуетки), 12 ікон, ключки для гольфу, 13 найменувань книжок, 11 ювелірних виробів, сумку Hermes, дві шуби, два набори меблів, 7 рушниць, 10 карабінів, лампаду для перевезення благодатного вогню, 3 комплекти посуду, 7 ваз, 5 підсвічників, 15 картин, мисливські ножі, колекцію червоних і білих вин, коньяків, віскі та інше (1780 одиниць), сейф.

У Добкіна, згідно з декларацією є три автівки: Toyota (2007 року), Toyota (2012), Toyota (2013) і причіп. Також у нього є водні засоби Silver Hawk 520 і Bass Prote 520.  У його дружини Volkswagen Multivan (2012), Porshe 911 Turbo (2011), два водних засоби і причіп.

Дружина Добкіна також володіє 90% від загального капіталу в обслуговуючому кооперативі «Житлово-будівельний кооператив «Триумф», що складає 2 873 663 грн. Вона ж володіє 33% від загального капіталу обслуговуючого кооперативу «Дачний кооператив «Вереск».

Цікаво, що Михайло Добкін позичив у Марка Добкіна 10 мільйонів гривень. Водночас його брат, нардеп «Опоблоку» Дмитро Добкін, у своїй декларації також вказав, що позичив таку саму суму в тієї ж людини.

У банківській сейфовій скринці Добкін тримає готівкою 12 млн. грн., 470 тисяч дол., 30 тис. євро. Ще 100 тисяч доларів він має у вигляді дорогоцінних металів. Його дружина тримає у скринці 500 тисяч доларів і 550 тисяч євро.

Читайте: Кернес дихає у спину прем’єру – задекларував 11 елітних годинників

БЕЗ КОМЕНТАРІВ