Олександр Кочетков, політолог
Олександр Кочетков, політолог

У дивовижній Полтаві я закінчував школу. І коли приїжджаю побачити родичів, з неодмінним задоволенням гуляю пішки містом і насолоджуюся особливим – полтавським – українським духом.

Там на кожному місці, як джерело з-під землі пробивається історія. Досить сказати, що я вчився в школі №10, яка розташовувалася в будівлі, що належить письменникові Короленку. Першим директором її був Макаренко – той самий, який «Педагогічна поема». У цій школі навчалися організатор антифашистського підпілля Ляля Убийвовк, якій присвятив свою повість Олесь Гончар, а також знаменитий конструктор стратегічних ракет Челомей.

Поруч зі школою знаходяться пам’ятники Гоголя і Котляревського. Взагалі, усіляких пам’ятників в Полтаві безліч. Ось тепер є і гетьману Мазепі. Відчуваю суперечливі почуття.

Фігура Мазепи – неоднозначна. І хоча мені плювати на скиглення недоімперіі, але Мазепа нібито порушив свою присягу. Так, в ті часи такий фінт був в порядку речей, але все-таки.

Особливе здивування викликають місце і час. Чому в Полтаві? Мазепа прославився доброчинністю, він допомагав будувати Києво-Печерську Лавру. Ось десь тут, в Києві, пам’ятник йому був би куди більш доречним.

А в Полтаві потрібен пам’ятник українським козакам, які брали участь у Полтавській битві. Тому що пам’ятник загиблим росіянам є. Пам’ятник загиблим шведам теж є. А українцям – ні.

Але і з таким пам’ятником можна почекати. Полтавська битва нікуди не дінеться. А зараз треба перемогти у війні з недоімперією за Україну. І витрачати кошти саме на наших воїнів, на увічнення їхнього подвигу.

І просто огиду викликає «совкова» практика в примусовому порядку зганяти публіку на захід з нагоди візиту начальства. Упевнений, що якби просто пообіцяли, що буде Порошенко і йому можна поставити запитання про наше життя, про обіцяний мир, то дійсно зібралися б тисячі полтавців.

Правда, Петра Олексійовича довелося б захищати бронесклом, щоби чим-небудь не кинули. Але до пам’ятника Мазепі це не має жодного відношення.

Ïðåçèäåíò Ïåòð Ïîðîøåíêî è Ïàòðèàðõ Êèåâñêèé è âñåé Ðóñè-Óêðàèíû Ôèëàðåò âî âðåìÿ îòêðûòèÿ ïàìÿòíèêà ãåòìàíó Óêðàèíû Èâàíó Ìàçåïå â Ïîëòàâå, 7 ìàÿ 2016 ã.  ýòîò äåíü ãëàâà ãîñóäàðñòâà â ðàìêàõ ðàáî÷åé ïîåçäêè â Ïîëòàâñêóþ îáëàñòü ïðèíÿë ó÷àñòèå â òîðæåñòâåííîì îòêðûòèè ïàìÿòíèêà ãåòìàíó Èâàíó Ìàçåïå. Ôîòî Ëàçàðåíêî Íèêîëàé / POOL / ÓÍÈÀÍ
У Полтаві на Соборній площі, 7 травня, урочисто відкрили пам’ятник гетьману України Івану Мазепі

Джерело: Александр Кочетков

БЕЗ КОМЕНТАРІВ