Êîìàíäèð áàòàëüîíà "Äîíáàññ" Ñåìåí Ñåìåí÷åíêî âî âðåìÿ çàñåäàíèÿ Âðåìåííîé ñëåäñòâåííîé êîìèññèè Âåðõîâíîé Ðàäû Óêðàèíû ïî âîïðîñàì ðàññëåäîâàíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ òðàãè÷åñêèõ ñîáûòèé âîçëå ãîðîäà Èëîâàéñê Äîíåöêîé îáëàñòè â Êèåâå, â ñðåäó, 1 îêòÿáðÿ 2014 ã.  ýòîò äåíü â Êèåâå ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå Âðåìåííîé ñëåäñòâåííîé êîìèññèè ïî âîïðîñàì ðàññëåäîâàíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ òðàãè÷åñêèõ ñîáûòèé, ïðèâåäøèõ ê ãèáåëè è çàõâàòó â ïëåí áîéöîâ äîáðîâîëü÷åñêèõ áàòàëüîíîâ, à òàêæå Âîîðóæåííûõ ñèë Óêðàèíû âîçëå ãîðîäà Èëîâàéñê. Ôîòî Âëàäèñëàâà Ìóñèåíêî / ÓÍÈÀÍ
Нардепа позбавили офіцерського звання у січні

Окружний адмінсуд Києва визнав незаконним і скасував наказ колишнього в.о. командувача Нацвардії Миколи Балана про позбавлення депутата Семена Семенченка військового звання «майор резерву», передають Українські новини.

 Суд ухвалив рішення 14 вересня. Прес-секретар суду Наталія Мостова зазначила, що 1 лютого Семенченко подав відповідний позов про визнання незаконним та таким, що підлягає скасуванню наказу колишнього в.о. командувача НГУ №212 від 22 грудня 2015 року.

Головна військова прокуратура підозрювала Семенченка в незаконному отриманні військового звання.

Прокуратура заявляє, що депутат у серпні 2014 року використовував підроблені документи, зокрема, тимчасове посвідчення офіцера запасу на своє ім’я шляхом надання їх посадовим особам військової частини №3027 для прийняття його на військову службу у військовому резерві.

У січні Національна гвардія оприлюднила наказ про позбавлення офіцерського звання народного депутата Семена Семенченка від партії «Самопоміч».

Читайте: Нардеп Семенченко подався у переселенці – матиме субсидію

БЕЗ КОМЕНТАРІВ