Ìåæäóíàðîäíûé ïóíêò ïðîïóñêà äëÿ àâòîìîáèëüíîãî ñîîáùåíèÿ "Ãîïòîâêà" (Õàðüêîâñêàÿ îáëàñòü), â ñðåäó, 15 îêòÿáðÿ 2014 ã. Ïðåìüåð-ìèíèñòð Óêðàèíû Àðñåíèé ßöåíþê â ðàìêàõ ðàáî÷åãî âèçèòà â Õàðüêîâñêóþ îáëàñòü îçíàêîìèëñÿ ñ õîäîì ðåàëèçàöèè ïðîåêòà îáóñòðîéñòâà ðîññèéñêî-óêðàèíñêîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàíèöû "Ñòåíà" è ïîáûâàë íà ìåæäóíàðîäíîì ïóíêòå ïðîïóñêà äëÿ àâòîìîáèëüíîãî ñîîáùåíèÿ "Ãîïòîâêà", ãäå îçíàêîìèëñÿ ñ îáóñòðîéñòâîì áëîêïîñòîâ. Ôîòî Àíäðåÿ Êðàâ÷åíêî / POOL / ÓÍÈÀÍ
4 липня Російська Федерація запровадила додаткові обмеження щодо транзиту українських товарів через свою територію

Кабінет міністрів України у відповідь на продовження Російською Федерацією продовольчого ембарґо зеркально ухвалив дію українських контрсанкцій до кінця 2017 року. Про це пише Інтерфакс-Україна.

«Вноситься проект постанови, згідно з яким пропонується продовжити до 31 грудня 2017 року включно дію заборони на ввезення на митну територію України товарів походженням з Росії, затверджених постановою Кабінету міністрів від 30 грудня 2015 року №1147», – сказав міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.

Він зазначив, що цей проект постанови підготовлено Радою національної безпеки і оборони України у відповідь на введення Російською Федерацією відповідних торговельних заборон щодо України.

Нагадаємо, 4 липня Російська Федерація запровадила додаткові обмеження щодо транзиту українських товарів через свою територію.

Як відомо, на початку року Україна та Росія заблокували взаємний транзит вантажних автомобілів. Разом з тим, з 25 лютого – внаслідок проведених перемовин – з українського боку транзит повністю відновили, чого досі не зробила Росія стосовно товарів з України.

Через транзитні обмеження РФ український експорт на Кавказ і в Центральну Азію впав майже вдвічі.

БЕЗ КОМЕНТАРІВ