COMM Äîçèìåòðèñò èçìåðÿåò ðàäèîàêòèâíûé ôîí íà òåððèòîðèè Çàïîðîæñêîé àòîìíîé ýëåêòðîñòàíöèè. Çàïîðîæñêàÿ ÀÝÑ - ýòî êðóïíåéøàÿ â Åâðîïå è â Óêðàèíå àòîìíàÿ ýëåêòðîñòàíöèÿ, êîòîðàÿ âêëþ÷àåò 6 ýíåðãîáëîêîâ. ÇÀÝÑ ðàñïîëîæåíà íà áåðåãó Êàõîâñêîãî âîäîõðàíèëèùà. Ðåøåíèå î åå ñòðîèòåëüñòâå áûëî ïðèíÿòî â 1977 ã. 9 íîÿáðÿ 1984 ã. ïåðâûé ýíåðãîáëîê Çàïîðîæñêîé ÀÝÑ ìîùíîñòüþ îäèí ìèëëèîí êÂò.÷àñ íà÷àë âûðàáàòûâàòü ýëåêòðîýíåðãèþ. Ñåãîäíÿ ÇÀÝÑ - ñîâðåìåííîå ïðåäïðèÿòèå, íàèáîëüøèé ïîñòàâùèê ýëåêòðîýíåðãèè â Óêðàèíå. Ñòàíöèÿ ãåíåðèðóåò 40-42 ìëðä êÂò÷ ýëåêòðîýíåðãèè, ÷òî ñîñòàâëÿåò ïÿòóþ ÷àñòü îáùåãîäîâîãî ïðîèçâîäñòâà ýëåêòðîýíåðãèè â ñòðàíå è ïîëîâèíó åå ïðîèçâîäñòâà íà óêðàèíñêèõ àòîìíûõ ñòàíöèÿõ. Ôîòî Þðèÿ Íàéäåíîâà / ÓÍÈÀÍ
Ядерне паливо Westinghouse є альтернативою паливу «Росатома»

Американсько-японська компанія Westinghouse, ядерне паливо якої є альтернативою паливу «Росатома» для «Енергоатому», готова почати роботи з будівництва заводу для виготовлення ядерного палива (ТВЕЛів) в Україні. Про це повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик на своїй сторінці у Facebook.

«Що стосується ТВЕЛів, то Westinghouse не тільки розширює свою роботу, але й готовий почати роботу з будівництва заводу з їх виготовлення», – повідомив міністр.

Також міністр зазначив, що під час його спільної поїздки з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом до США було представлено проект енергомосту «Хмельницька АЕС – ЄС», а також будівництва третього й четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС.

«Було презентовано проект енергомосту («Хмельницька АЕС – ЄС») з добудовою 3-го і 4-го блоків (Хмельницької АЕС)», – додав міністр.

Нагадаємо, у вересні 2015 року Верховна Рада розірвала угоду з урядом Росії про добудову 3-го й 4-го блоків Хмельницької атомної електростанції.

БЕЗ КОМЕНТАРІВ