Ïîæèëàÿ æåíùèíà âîçëå êàññû â îäíîì èç îòäåëåíèé ”Îùàäáàíêà” â Êèåâå, â ñóááîòó, 15 ÿíâàðÿ 2011 ã.  Êèåâå ñ 1 ôåâðàëÿ 2011 ã. âäâîå âîçðàñòåò êâàðòïëàòà.  ÷àñòíîñòè, Íàöèîíàëüíàÿ êîìèññèÿ ðåãóëèðîâàíèÿ ýëåêòðîýíåðãåòèêè (ÍÊÐÝ) ñ 1 ôåâðàëÿ ðåøèëà ïîâûñèòü òàðèôû íà ýëåêòðîýíåðãèþ äëÿ íàñåëåíèÿ, ïîòðåáëÿþùåãî åæåìåñÿ÷íî ñâûøå 150 êÂò/÷ íà 30%. Òàðèô äëÿ àáîíåíòîâ, íå èñïîëüçóþùèõ ýëåêòðîïëèòû è ýëåêòðîóñòàíîâêè äëÿ îáîãðåâà, ïðîæèâàþùèõ â ãîðîäàõ, ñ ôåâðàëÿ âîçðàñòåò íà 30% - äî 31,67 êîïååê çà êÂò/÷; òàðèô äëÿ ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ, íå èñïîëüçóþùåãî ýëåêòðîïëèòû è ýëåêòðîóñòàíîâêè äëÿ îáîãðåâà, òàêæå âîçðàñòåò íà 30% - äî 29,25 êîïååê çà êÂò/÷. Òàêæå ðåãóëÿòîð ïîâûñèë ñòîèìîñòü ýëåêòðîýíåðãèè äëÿ êàòåãîðèè áûòîâûõ àáîíåíòîâ, èñïîëüçóþùèõ ýëåêòðîïëèòû è ýëåêòðîóñòàíîâêè äëÿ îáîãðåâà. Ñ 1 ôåâðàëÿ ýòà êàòåãîðèÿ ïîòðåáèòåëåé áóäåò ïëàòèòü áîëüøå íà 30% èëè 24,34 êîïåéêè çà êÂò/÷. Ïðè ýòîì äëÿ äàííîé ãðóïïû ïîòðåáèòåëåé ïîðîã ïîòðåáëåíèÿ, ïðè êîòîðîì áóäåò íàñ÷èòûâàòüñÿ íîâûé òàðèô, áóäåò ñîñòàâëÿòü 250 êÂò/÷ åæåìåñÿ÷íî. Ñâîèì ðåøåíèåì êîìèññèÿ ïðåäóñìîòðåëà, ÷òî ïîâûøåííûå òàðèôû áóäóò ïðèìåíÿòüñÿ òîëüêî ê òåì îáúåìàì ýëåêòðîýíåðãèè, êîòîðûå áûòîâîé ïîòðåáèòåëü ïîòðåáèë ñâåðõ óñòàíîâëåííûõ ëèìèòîâ (150 è 250, ñîîòâåòñòâåííî). Êðîìå òîãî, ñâîèì ðåøåíèåì êîìèññèÿ ïðåäóñìîòðåëà, ÷òî îíî íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ðÿä ëüãîòíûõ êàòåãîðèé ïîòðåáèòåëåé.  ÷àñòíîñòè, íà æèòåëåé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, íå ãàçèôèöèðîâàííûõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, à òàêæå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, â êîòîðûõ îòñóòñòâóåò öåíòðàëèçîâàííîå òåïëîñíàáæåíèå; íà æèòåëåé îáùåæèòèé ñåìåéíîãî òèïà, íà ìíîãîäåòíûå ñåìüè (âîñïèòûâàþùèå îò òðåõ è áîëåå äåòåé) è ñåìüè, â êîòîðûõ âîñïèòûâàþòñÿ ïðèåìíûå äåòè, à òàêæå íà ñåìüè ñîäåðæàùèå äîìà ñåìåéíîãî òèïà äëÿ ñèðîò. Ôîòî Àëåêñàíäðà Ñèíèöû / ÓÍÈÀÍ
Теплопостачальне підприємство повинне протягом року виставляти половину вартості рахунку за опалення без жодних комісій та передоплат

Для того, щоб отримати можливість сплачувати за опалення частинами, громадянам України потрібно подати письмову заяву до свого постачальника послуги.

«А теплопостачальне підприємство зобов’язане прийняти заяву та, починаючи з дати її подання, щомісяця протягом року виставляти половину вартості рахунку за опалення без жодних комісій та передоплат», – пояснив віце-прем’єр-міністр Володимир Кістіон.

За його словами, усі теплопостачальні підприємства повинні виконувати постанову Кабміну №744 «Про зменшення фінансового навантаження на споживачів щодо оплати послуги з централізованого опалення шляхом створення умов для отримання розстрочки на оплату послуги з централізованого опалення», яка набрала чинності 1 листопада 2016 року.

«З цієї дати всі теплопостачальні підприємства зобов’язані оформляти відповідні заяви громадян, не вимагаючи жодних інших додаткових документів. Відмови надати людям так звану «комунальну розстрочку» на опалення сприйматимуться як недотримання рішення Уряду», – підкреслив урядовець

Нагадаємо, Кабінет міністрів надав можливість оплати житлово-комунальних послуг у розстрочку для тих українців, які не отримують субсидії.

БЕЗ КОМЕНТАРІВ